Общината обяви обществена поръчка за комплексен проект на депото в Джерман

01/10/2018 13:17:27
Общината обяви обществена поръчка за комплексен проект на депото в Джерман

Общината обяви обществена поръчка за комплексен проект на депото в село Джерман. В нея се възлага изготвянето на ПУП, който включва План за регулация, План за застрояване и съответствие ПП за елементите на техническата инфраструктура за промяна предназначението на земеделска земя в неземеделски нужди в селата Джерман и Грамаде. Обект на поръчката е  площадка за изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

В обществената поръчка влиза  изработване на проект за изграждането на Клетка 1, кантар и съпътстваща инфраструктура- електрозахранване, водопровод, отвеждащ колектор, както и за инсталации за пречистване на битово-фекалните и производствени отпадъчни води. Стойността на поръчката е в размер на 60 000 лв без ДДС, осигурени от бюджета на всички общини, членуващи в „Рила Еко”

С изработването на ПУП, общината ще кандидатства пред ПУДООС за финансиране.

 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар