Представиха доклада за дейността на Районна прокуратура -Дупница

02/23/2018 09:35:23
Представиха доклада за дейността на Районна прокуратура -Дупница

На 16.02.2018г. бе проведено работно съвещание в РП Дупница, на което бе представен Доклада за прилагането на закона и за дейността на Районна прокуратура гр.Дупница и разследващите органи  през 2017 година.

Видно от направените в доклада констатации през 2017 г. е налице увеличение спрямо предходната година на внесени в съда  прокурорски актове – 407 срещу 448 лица. От тях 197 обвинителни актове, 126 споразумения и 84 предложения по чл. 78а от НК, за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

Осъдените и санкционирани лица с влязъл в сила съдебен акт през 2017г. са  399. Делът на осъдените лица с влязъл в сила осъдителен съдебен акт, спрямо общия брой на лицата с постановен окончателен акт (осъдителен или оправдателен) се запазва висок. Налице е значителен процент на осъдителните и санкционни решения от Районен съд Дупница, което безусловно е резултат от подобряване качеството на работа и прецизното осъществяване на прокурорските функции в наказателния процес като цяло.

През 2017 г. значително е увеличен броя на наблюдаваните бързи и незабавни производства, като  са  наблюдавани 8 незабавни производства  спрямо 2 през 2016 год. и 4 през 2015 год. Общият брой наблюдавани бързи производства през 2017г. е 160 спрямо  144 през 2016г. и 100 през 2015г., или 11,35 % от общо наблюдаваните 1442 досъдебни производства.

Изключително активна е била и дейността по надзора за законност и защита на обществения интерес, както и дейността насочена към повишаване на професионалната квалификация на прокурорите и служителите.

Сериозно внимание бе обърнато на дейността по превенция и запознаване на подрастващите ученици с престъпленията, в които могат да бъдат въвлечени и популяризиране на работата на прокуратурата сред младите хора.

Като цяло 2017 година е успешна за РП Дупница в сравнение с 2016 г., с продължаваща тенденция за подобряване на дейността й.

Повишена а средната натовареност на прокурорите от РП Дупница и е увеличен обема на прокурорската дейност спрямо предходната година.

Присъствалите на съвещанието представители на полицията, следствието, отбелязаха доброто взаимодействие с прокурорите от РП- Дупница.

От анализа на постигнатите през 2017 г. резултати се налага извода, че е налице продължаваща тенденция за подобряване дейността на прокуратурата.

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар