31 780 000 лв. е финансовата рамка на проекта за бюджет на община Дупница за 2019

01/11/2019 10:14:23
31 780 000 лв. е финансовата рамка на проекта за бюджет на община Дупница за 2019

Финансовата рамка на проекта за бюджет на община Дупница е 31 780 000 лв.

Общата субсидия за делегирани от държавата дейности възлиза на 17 773 960лв.  С 2 660 339 лв. е увеличението на субсидиите за 2019г. спрямо 2018 г. Общо планираният размер на приходите за местни дейности е 7 998 000 лв.  Очакваните приходи от местни данъци са 2 820 000лв, неданъчни приходи -5 178 000 лв. В това число 1 434 500 лв. приходи от собственост, 3 068 500 лв-приходи от общински такси, 935 000 лв-постъпления от продажба  на нефинансови активи, глоби, концесии и др. и 260 000 лв от платени корпоративни данъци и ДДС.

Трансферите от Центалния бюджет за капиталови разходи, изравнителна субсидия и зимно поддържане, предназначени за местни дейности, са 3 348 600 лв.

Плащанията по поетия общински дълг през 2019 г. са по облигационен заем в размер на 592 500 лв, 80 000 лв. по ЕСКО договор и 350 000 лв. плащания по краткосрочен овърдрафт кредит.

Общинарите предвиждат поемането на нов дългосрочен дълг от Фонд „ФЛАГ” в размер на 1 300 000 лв., основно за авансови и междинни плащания по проекти и още 500 000 лв. за краткосрочен овърдрафт кредит.

Инвестиционната програма за 2019 год. е в общ размер на 3 914 629 лв., включително 1 592 000 лв от трансфер за ремонт и рехабилитация на уличната мрежа, представляващи основен ремонт. Останалите 408 000 лева по са отразени в бюджета за 2019 г. като текущ ремонт, главно за уличната мрежа в селата от община Дупница. Допълнителни 100 000 лв от собствени приходи са предвидени за текущ ремонт на четвъртокласната пътна мрежа и 100 000 лв за текущ ремонт на уличната мрежа в града.

Освен собствени средства и субсидия за капиталови разходи, по европейски и национални програми, ще бъде осигурен допълнителен ресурс за финансиране на инфраструктурни проекти, в общ размер на 15 000 000 лв.

За образование през новата година са заложени 14 905 000 лв, в това число дофинансиранне на маломерни паралелки-20 000 лв., за здравеопазване-1 143 000 лв., социално подпомагане и грижи 1 247 000 лв, за поддръжка и ремонт на инфраструктура, осветление на улици, почистване на речни корита, чистота, текущи и основни ремонти-8 435 000 лв., в това число 600 000 лв за текущ ремонт на уличната мрежа, които не са включени към в основните ремонти на инвестиционната програма.

За инвитро процедури по общинска програма са заложени -26 000 лева. 90 000 лв  са предвидени за спортните клубове по общинска наредба. 80 000 лв целево за ФК "Марек 1915", 30 000 лв. целево за ВК "Марек Юнион-Ивкони", 57 000 лв за оркестри, ансамбли и фестивали/общински духов оркестър, мъжки хор "Св.Иван Рилски", ФСГП "Ноктюрно", международни и национални фестивали, 90 500 лв за общински културни мероприятия и празници през 2019 г. и 30 000 лв за текущи разходи за материалии мероприятия на кметствата.

9 000 лв -помощи са разпределени за социално слаби жители, 2 000 лв за помощи за погребения по Наредба, 9 000 лв за финансиране на даровити деца, 1000 лв целево за Съюза на слепите в гр. Дупница.

Бюджетното салдо за 2019 година е планирано с излишък в размер на 410 303 лв.

Общия размер на бюджетните взаимоотношения с ЦБ за 2019 г. е в размер на 21 122 560 лева.

В понеделник /14 януари/ ще бъде общественото обсъждане на проекта за бюджет, когато ще бъдат разгледани направените предложения от граждани за корекции в бюджета. Обсъждането ще се състои в Заседателната зала от 17.30 ч.

 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар