Качествени съдебни актове и намаление на постъпилите дела отчита за 2020 г. Районен съд - Дупница

02/22/2021 13:34:48
Качествени съдебни актове и намаление на постъпилите дела отчита за 2020 г. Районен съд - Дупница

Намаление на общият брой постъпили наказателни, граждански и административни дела през 2020 г., отчитат от Районен съд – Дупница, спрямо предходните години. За 2020 година са постъпили 3540 дела в съда или със 716 по- малко в сравнение с 2019 г. и с 895 по- малко в сравнение с 2018 г.

Общият брой на разглежданите наказателни и граждански дела в Районен съд – Дупница през 2020 г. е бил 4163 бр. Приключени са общо 3632 бр. дела, от които 2344 бр. граждански и 1288 бр. наказателни дела или 87, 24 % от общо разгледаните.

През 2020 г. от инстанционен контрол /въззивен и касационен/ са върнати общо 424 бр. дела – 269 бр. наказателни и 155 бр. граждански дела. От тях - 62, 50 %, са потвърдени изцяло; 20, 28 % - са отменени и 9, 91 % са изменени.

„От анализа на горните данни може да бъде направен извод, че съдиите от Районен съд - Дупница имат много добра правна подготовка и изготвят качествени съдебни актове. И в двете отделения преобладават потвърдените актове от горните инстанции“, коментира председателят на РС – Дупница, съдия Иван Димитров.

 

През 2020 г., за поредна година съдиите от Районен съд - Дупница работеха в намален състав. По щатно разписание са предвидени 11 щатни бройки за съдии, като двама съдии са командировани в други съдилища,  и поради това целогодишно в съда работиха 9 съдии.

 

През 2020 г. в Районен съд - Дупница са разгледани общо 1585 бр. наказателни дела, от които 1268 бр. новообразувани и 317 бр. останали несвършени от предходен период. Сравнителният анализ на последните три години сочи известен спад на броя на образуваните дела за престъпления против собствеността и в броя новообразувани дела за общоопасни престъпления. Сходни с досегашните са постъпленията при делата за документни престъпления, престъпленията против личността и против брака, семейството и младежта, както и при делата за престъпления, свързани с наркотични вещества.

Доколкото броят на образуваните дела от общ характер се определя от броя на внесените от прокуратурата досъдебни производства с обвинителен акт или с предложение за одобряване на споразумение, анализът на причините за намаляване на делата от този вид е пряко свързан с условията и начина на работа на органите на досъдебното производство.

Анализът на постановените присъди сочи, че и през настоящата отчетна година се запазва тенденцията за най-голям дял на постановените присъди за общоопасни престъпления /най-вече в транспорта/, следвани от присъдите за престъпления срещу собствеността. Известно намаление е налице при постановените присъди за престъпления против личността /16 бр. при 33 бр. за 2019 г./, увеличение при присъдите за престъпления против брака, семейството и младежта /21 бр. при 11 бр. за 2019 г./; съществено намаление при присъдите за престъпления против стопанството /8  бр. при 19 бр. за 2019 г./.

През 2020 г. броят на лицата с наложено наказание /по НОХД, НЧХД и 78а НК/ е 292 бр., а 8 бр. лица са оправдани. От осъдените лица пет са били непълнолетни. Наказание „лишаване от свобода" до три години е наложено на 180 лица. На 4 лица е наложено наказание „лишаване от свобода" за срок от три до петнадесет години. На 23 лица е наложено наказание „глоба". На 52 лица е наложено наказание „пробация" и на 10 лица са наложени други наказания. На 24 лица са наложени административни наказания „глоба“ по реда на чл.78а НК.

През отчетната 2020 г. са образувани 373 бр. дела от административно наказателен характер. От тях най-голям е броят са делата по ЗДвП – 231 бр. при 244 бр. за 2019 г., следвани от тези срещу административни актове на НАП – 18 бр. и по ЗМВР – 10 бр.

 

Броят на разглежданите граждански дела през отчетната 2020 г. е 2579. От тях новообразувани са 2273 бр., а несвършени от предходен период са 306 бр. Сравнителният анализ за последните три години сочи, че през 2020 година има намаление на образуваните граждански дела, дължащо се най-вече на по-малкия брой образувани заповедни производства и на по-малкия брой образувани дела по чл.422 ГПК в сравнение с 2019 г. Възможен фактор за намалените постъпления на заповедни производства през 2020 г. са въведените ограничения със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение за извършване на изпълнителни действия от съдебните изпълнители.

Налице е увеличение в образуваните производства по Семейния кодекс /290 бр. при 257 бр. през 2019 г. и 315 бр. през 2018 г./, увеличение за поредна година на образуваните дела по облигационни искове, които са 114 бр. при 93 бр. за 2019 г. и 72 бр. за 2018 г. Исковите производства по Кодекса на труда и делбените производства се запазват на сходно ниво. Независимо от въведените за част от отчетния период противоепидемични мерки, довели до известни ограничения в придвижването и осъществяване на трудова дейност от дома при част от заетите, не е налице ръст при делата по Закона за защита от домашното насилие: 25 бр. за 2020 г., при 27 бр. за 2019 г. и 55 бр. за 2018 г.

 

 

 

 

СподелиКоментари

Няма публикувани коментари!

Напиши Коментар

Вашето Име

Вашият Коментар